Integritetspolicy

Vi värnar om din integritet
Du ska kunna känna dig trygg när du anförtror oss dina personuppgifter. Därför har vi upprättat den här policyn. Den utgår från gällande dataskyddslagstiftning och förtydligar hur vi jobbar för att ta tillvara dina rättigheter och din integritet. Syftet med den här policyn är att du ska få veta hur vi behandlar dina personuppgifter, vad vi använder dem till, vilka som får ta del av dem och under vilka förutsättningar samt hur du kan ta tillvara dina rättigheter.

Så här behandlar vi dina kunduppgifter
Vi behandlar dina personuppgifter främst för att fullfölja våra förpliktelser mot dig. Vår utgångspunkt är att inte behandla fler personuppgifter än vad som behövs för ändamål, och vi strävar alltid efter att använda de minst integritetskänsliga uppgifterna. Vi behöver också dina personuppgifter för att ge dig bra service exempelvis vad gäller marknadsföring, uppföljning och information. Vi kan också behöva dina personuppgifter för att uppfylla lagar samt utföra kund- och marknadsanalyser. Du har rätt att motsätta dig att vi använder personuppgifter för direktmarknadsföring.

Vilka personuppgifter behandlar vi?
Vi behandlar endast personuppgifter när vi har laglig grund. Vi behandlar inte personuppgifter i annat fall än när de behövs för att fullgöra förpliktelser enligt avtal och lag. Här följer exempel på personuppgifterna vi behandlar:

 • Namn
 • Adress
 • E-postadress
 • Telefonnummer
 • Betalkortsnummer, kreditkortsnummer och andra bankrelaterade uppgifter
 • Uppgifter som du registrerade självmant och frivilligt uppger
 • Innehåll som du själv publicerar, s.k. användare genererat innehåll

Hur får vi tillgång till dina personuppgifter?
Vi försöker i möjligaste mån att inhämta ditt samtycke innan vi börjar behandlar dina personuppgifter. Det gör vi genom att låta dig fylla i uttryckliga samtyckesklausuler i de fall behandlingen grundas på samtycke. Du har när som helst rätt att återkalla ditt samtycke. Vi kommer då inte längre att behandla dina personuppgifter eller inhämta nya, under förutsättning att det inte behövs för att fullgöra våra skyldigheter enligt avtal eller lag. Tänk på att återkallelse av samtycke kan innebära att vi inte kan fullgöra de skyldigheter vi har i förhållande till dig.

Vi får också tillgång till dina personuppgifter på följande sätt:

 • Uppgifter som du tillhandahåller oss direkt
 • Uppgifter som registreras när du besöker vår hemsida
 • Uppgifter som vi får från offentliga register
 • Uppgifter som vi får när du anlitar en av våra medarbetare
 • Uppgifter som vi får när du anmäler dig till nyhetsbrev och andra utskick
 • Uppgifter som vi får när du svarar på enkäter och undersökningar
 • Uppgifter som vi får när du kontaktar oss, söker anställning hos oss, besöker oss eller på annat sätt tar kontakt med oss

Vi sparar kunduppgifter såsom namn, telefonnummer när det finns laglig rätt att göra det enligt bokföringslagen.

Vilken information ger vi till dig?
När vi samlar in dina personuppgifter för första gången kommer vi att informera dig om hur vi har fått tag i personuppgifterna, vad vi kommer att använda dem till, vilka rättigheter du har enligt dataskyddslagstiftningen och hur du kan ta tillvara dessa. Du kommer också att bli informerad om vem som är ansvarig för personuppgiftsbehandlingen och hur du kan kontakta oss om du har frågor eller behöver lämna en begäran eller förfrågan som avser dina personuppgifter och/eller rättigheter.

Behandlas dina personuppgifter på ett betryggande sätt?
Vi utarbetar rutiner och arbetssätt för att dina personuppgifter ska hanteras på ett säkert sätt. Utgångspunkten är att endast arbetstagare och andra personer inom organisationen som behöver personuppgifterna för att utföra sina arbetsuppgifter ska ha tillgång till dem. I fråga om känsliga personuppgifter har vi inrättat särskilda behörighetskontroller, vilket innebär ett högre skydd för dina personuppgifter. Våra säkerhetssystem är utvecklade med din integritet i fokus och skyddar i mycket hög grad mot intrång, förstöring samt andra förändringar som kan innebära en risk för din integritet. Vi har policy för IT-säkerhet för att säkerställa att dina personuppgifter behandlas säkert.

När lämnar vi ut dina personuppgifter?
Vår utgångspunkt är att inte lämna ut dina personuppgifter till tredje part om du inte har samtyckt till det eller om det inte är nödvändigt för att uppfylla våra förpliktelser enligt avtal eller lag. I de fall vi lämnar ut personuppgifter till tredje part upprättar vi sekretessavtal samt säkerställer att personuppgifterna behandlas på ett betryggande sätt.

Vi kommer aldrig dela med oss av dina personuppgifter till någon annan än våra samarbetspartners där vi har avtal som garanterar att dina uppgifter är trygga även hos dem.

Du har laglig rätt att:

 • få tillgång till dina personuppgifter
 • få dina personuppgifter rättade
 • få en kopia på dina personuppgifter i vissa fall
 • i vissa fall få dina personuppgifter raderade
 • i vissa fall begränsa eller motsätta dig behandling av dina personuppgifter
 • Om du vill klaga på Lilla Hults Trädgård AB behandling av dina personuppgifter så har du även rätt att klaga hos Datainspektionen.

Ni har alltid rätten att begära ett registerutdrag för att kunna kontrollera vilken information som finns registrerad. Tänk på att ifall vi mottar en begäran om tillgång av registerutdrag kan vi komma att fråga om ytterligare uppgifter för att säkerställa din begäran så att informationen lämnas till rätt person.  Ni kan begära att era personuppgifter rättas ifall uppgifterna är felaktiga. Inom ramen för det angivna ändamålet har ni också rätt att komplettera eventuellt ofullständiga personuppgifter.

Ni kan även begära radering av de personuppgifter vi behandlar om er, ifall uppgifterna inte längre är nödvändiga för vilka ändamål de samlats in eller behandlats. Tänk på att vi kan ha rätt att neka er begäran ifall det finns legala skyldigheter som hindrar oss från att omedelbart radera vissa personuppgifter. Det kan också hända att behandlingen är nödvändig för att vi ska kunna fastställa, göra gällande eller försvara rättsliga anspråk. Skulle vi vara förhindrade att tillmötesgå en begäran om radering, kommer vi istället att blockera personuppgifterna från att kunna användas till andra syften än det som hindrar den begärda raderingen.

Spara dina uppgifter
Så länge ni är kund hos oss och inte avslutat affärsrelationen kommer era uppgifter att finnas sparade i våra system. För att följa bokföringslagen kommer vi även att spara information från fakturor under 7år + innevarande år.

Kontaktuppgifter och personuppgiftsansvarig
Lilla Hults Trädgård AB, Skepparkroksvägen 73, SE-262 91 Ängelholm, org nr 56776-2736

Behöver du komma i kontakt med Lilla Hults Trädgård AB angående personuppgifter kan du skicka ett mail till info@lillahults.se eller ringa 0431-200 12.